Συγκεντρωτική κατάσταση διασποράς του μετοχικού κεφαλαίου - 31 Δεκεμβρίου 2017