Συγκεντρωτική κατάσταση διασποράς του μετοχικού κεφαλαίου - 31 Μαρίου 2018