Έκθεση και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2016

02/05/2017


Leptos Calypso Hotels Public Limited
Έκθεση και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις
31 Δεκεμβρίου 2016

 

(You may download the file below):

31.12.2016 - LEPTOS CALYPSO - ACCOUNTS - GREEK.pdf

Περιεχόμενα:

Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 

Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Οικονομικού

Διευθυντή της Εταιρείας για τη σύνταξη των ενοποιημένων και
ξεχωριστών οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας 

Έκθεση Διαχείρισης επί των ενοποιημένων οικονομικών
καταστάσεων 

Έκθεση Ανεξάρτητου Ελεγκτή επί των ενοποιημένων οικονομικών
καταστάσεων 

Ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων 

Ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εισοδημάτων 

Ενοποιημένος ισολογισμός 

Ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων 

Ενοποιημένη κατάσταση ταμειακών ροών 

Σημειώσεις στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις 

Ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας